محتوای اصلی

امروز

آخرین اخبار مرکز تحقیقات روماتولوژی

مشاهده اخبار بیشتر

رویدادهای مرکز تحقیقات روماتولوژی

اسف ۰۱

کنگره سالانه

دی ۰۵

کنگره سالانه

مشاهده رویدادهای دیگر مرکز تحقیقات روماتولوژی

درباره مرکز تحقیقات روماتولوژی

مکانی برای یادگیری، کشف، نوآوری، بیان و گفتمان

تاسیس ۱۳۷۲
هیات علمی ۱۲
مقالات ۹۳۳
واقع در تهران
موارد بیشتر درباره مرکز تحقیقات روماتولوژی